Дебат

23.08.2018
Дебат ПУБЛИЧЕН ДЕБАТ ПО ПРОЕКТ 15.2.1.046, ROBG - 29 "EASYGUIDE - INTERACTIVE MOBILE APPLICATION FOR PROMOTING THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE IN THE REGION OF CALARASI AND SILISTRA" - ИНТЕРАКТИВНО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНОТО И ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО В РАЙОНА НА КЪЛЪРАШ И СИЛИСТРА

На 23 август 2018 г., от 09:00 ч. в х-л Данубе в гр. Силистра (пл. "Свобода" 1) се проведе публичен дебат във връзка с проект: 15.2.1.046, ROBG - 29 "EasyGuide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra" - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра.
На събитието присъстваха д-р Мирослав Тодоров - зам. кмет "Финанси и икономика", инж. Тихомир Борачев - зам. кмет "Устройство на територията", журналисти, екипът за изпълнение на проекта от община Силистра и музей "Долен Дунав", гр. Кълъраш, граждани и служители на общинска администрация.
Директорът на музей "Долен Дунав", гр. Кълъраш г-н Валентин Парник представи обектите от румънска страна и тяхното значение. Ръководителят на проекта г-жа Николета Дечева, представи обектите в община Силистра, които са включени и кратка информация за тях. 
След като бяха представени обектите и от двата партньора, от страна на журналисти и граждани постъпиха предложения за допълване на обектите от българска страна. 
Проектът "EasyGuide - interactive mobile application for promoting the historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra" - интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо наследство в района на Кълъраш и Силистра е съфинансиран от Европейския съюз чрез европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния - България. Договор № 15.2.1.046, ROBG - 29, с Водещ партньор Община Силистра и проектен партньор музей "Долен Дунав", гр. Кълъраш. Общата стойност на проекта е 927 792,47 евро, от които 788 623,60 евро съфинансиране от ЕФРР, 120 613,02 евро национално съфинансиране, 15 352,83 евро собствен принос от Община силистра и 3 203,02 евро собствен принос от музей "Долен Дунав".
Крайният срок за изпълнение на проекта е 26 март 2019 година.
Проектът има за цел да подобри опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.