ПРОЕКТ

ИСТОРИЯ НА ПРОЕКТА
EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в  регионите на Кълъраш и Силистра
Акроним (кратко заглавие или съкращение)   EasyGuide
Приоритетна ос на програмата 2: Зелен регион
Специфична цел 2.1. Подобряване на устойчивото използване на природното наследство,ресурсите и културното наследство
Продължителност на проекта (number of months)        21 месеца
Водещ бенефициент - Община Силистра
Партньор по проекта  -  Музей „Долен Дунав“в Кълъраш / MUZEUL DUNARII DE JOS CALARASI
LOWER DANUBE MUSEUM CALARASI
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Подобряване на устойчивото използване на природното наследство,ресурсите и културното наследство
 
Easy Guide  има за цел да популяризира  трансграничния регион на Кълараш и Силистра като туристическа дестинация  чрез разработване на интегрирана виртуална туристическа среда  IVTGE . Тя е насочена към предизвикателството на недостатъчно познаване на общото наследство, което затруднява трансграничното сътрудничество и социалното приобщаване и води до нестабилен туристически поток в региона. Чрез популяризиране и използване на потенциала за културно и природно наследство,  ”Easy Guide” цели съвместно развитие на района чрез устойчиво използване на неговите човешки, природни и културни ресурси. Проектът предлага уникална възможност да се създаде туристическа услуга от световна класа, която да се възползва от местните ресурси и най-новите тенденции, като по този начин се насърчава туризмът и икономическото развитие в двете области.
Проектът ще започне с проучване на историческото и културното наследство в региона, за да се идентифицират обекти и събития от интерес, които ще бъдат включени в интегрираната среда. Въз основа на събраните данни ще бъде подготвено съдържанието за виртуалните приложения. Едновременно с това ще бъде разработено техническото решение за ”Easy Guide”. Тя ще представлява интегрирана среда на уеб портал, мобилно приложение и цифрови информационни дисплеи  на избрани места.
Ще бъде започната широка кампания за осведомяване на обществеността за привличане на вниманието и подкрепата на заинтересованите страни, младото поколение и потенциалните туристи. Въз основа на това ще бъде разработен общ план за управление на използването на нашите природни и културни ресурси по устойчив и печеливш начин и ще бъде представен от заинтересованите страни.
За бюджет от 990 320 евро проектът ще бъде успешен, ако IVTGE  успешно стартира и привлича голям брой посетители. Това ще допринесе за индикаторите за продукт и резултатите на Програмата чрез :
-         Увеличаване на посещенията на поддържаните сайтове;
-        Въвеждане на нова високотехнологична интегрирана туристическа услуга, която да доведе до създаването на други трансгранични туристически услуги;
-          Увеличаване на броя на туристическите нощувки;
-          Планът за управление, който трябва да бъде разработен, да се прилага широко.
Проектът ще допринесе пряко за специфичните резултати и индикаторите за продукт на Програмата, като гарантира устойчивото използване на наследството и увеличи броя на посетителите в поддържаните обекти и туристическите  нощувки в региона.
Проектът има за цел да вдъхнови и създаде някои от необходимите културни и икономически условия за задълбочаване на връзките между гражданите от трансграничния регион. Ползите за общото общество ще бъдат свързани с повишената информираност и комуникация, разширените отношения и възможности. Те ще доведат до разширено сътрудничество между обществата от двете страни на границата. Това ще насърчи трансграничната интеграция и ще подпомогне икономическия растеж на регионите. Този процес на преодоляване на бариерите ще доведе не само до икономически ползи за населението, но и до устойчиво развитие на трансграничния регион.
 
Участието на НПО и други заинтересовани институции в изпълнението на проекта е от решаващо значение за постигането на очакваните резултати от проекта. От една страна, членовете на такава организация биха могли да предоставят ценна информация и данни за сайтове, обекти, артефакти, които да бъдат включени в проекта за цифрово съхранение. Това би осигурило по-голямо покритие на иновативния продукт и подобреното му прилагане. От друга страна, целта на тези организации е подкрепена от настоящия проект и допринася за техните дейности, целящи опазването и популяризирането на културното и природното наследство. Също така осигурява отворен достъп до ценното наследство, съпровождано  от доказана експертна информация. Тази печеливша ситуация  е основен фактор за успеха на проекта.
Частните фирми също ще се възползват от успешното реализиране на проекта, тъй като това ще доведе до увеличаване на икономическата активност в региона. Това ще създаде повече възможности за растеж на бизнеса, особено за фирмите от туристическия сектор и свързаните с тях услуги. И обхватът на новите създадени туристически изисквания ще позволи на фирмите да управляват устойчивото развитие. Последното, съответно, ще допринесе за разширяването и устойчивостта на EasyGuide.
Ангажирането на образователни институции в проекта е взаимно изгодно за участващите страни. Основната цел на образованието е развитието на историческото и културното знание и съзнание на младите хора. Тези стратегически цели са насочени към проекта. Освен това използването на модерни и високотехнологични характеристики на новия продукт улеснява привличането на младото поколение. Последното може да получи информация и знания в областта на културата по дигитализиран начин, което гарантира по-бързото и по-лесно приемане. По този начин ангажирането на младото население чрез иновативни услуги и мобилни приложения осигурява условия за развитие на дългосрочно културно съзнание и устойчиво използване на наследството не само в трансграничния регион , но и в цяла Европа.