ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


Програма Intereg V -A румъния- България - http://interregrobg.eu 
Официален сайт на Община Силистра - https://www.silistra.bg
Музеят " Долен Дунав " Кълъраш - http://www.impact-tour.eu
Инстаграм https://www.instagram.com/easyguidesilistracalarasi/?hl=bg
https://easyguide-portal.com/bg/home
Клип на община Силистра  - за всички културно-исторически паметници и места в област Силистра